LÄKARINTYG FÖR KÖRKORT

Klinisk bedömning:

Jag, [Ditt namn], legitimerad läkare med [Din läkarlegitimation] utförde den [Datum] en medicinsk undersökning av [Patientens namn] i samband med ansökan om körkort. Syftet med undersökningen var att bedöma patientens fysiska och mentala hälsa i relation till körförmågan.

Anamnes:

Patienten har inga kända medicinska tillstånd som kan påverka förmågan att köra bil. Inga nyligen inträffade olyckor eller medicinska händelser har rapporterats av patienten. Patienten har inte heller rapporterat några nyligen förändrade mediciner eller sjukdomar.

Kroppslig undersökning: för läkarintyg till körkort

En grundlig fysisk undersökning har utförts, inklusive syn- och hörseltest. Synen bedömdes vara inom det normala intervallet för körkortsinnehav. Hörseln bedömdes vara tillfredsställande för trafikförhållanden.

Resultat av tester:

Patientens reaktionsförmåga, muskelstyrka och koordination har bedömts vara inom normala gränser för körförmåga. Inga hinder för körkortsinnehav har identifierats.

Specifika hälsotillstånd:

Inga specifika medicinska tillstånd som skulle påverka körförmågan har observerats under undersökningen.

Rekommendation för körkortsinnehav:

Baserat på den genomförda undersökningen och bedömningen anser jag att [Patientens namn] är medicinskt lämplig för att inneha körkort. Inga hälsotillstånd har identifierats som skulle utgöra en fara för trafiksäkerheten. Jag rekommenderar att [Patientens namn] tilldelas ett körkort.

Underskrift:

[Ditt namn], Legitimerad läkare

[Din läkarlegitimation]

[Din klinik/adress]

Datum: [Datum]